mssect38mssect mssect29mssect


Supervisory Board

(Elected on 14.05.2018)

 

1.Alexander Afanasyev
2.
Yuri Denisov
3.
Andrey Golikov
4.
Igor Golutvin
5.
Alexey Khavin
6.
Sergey Lykov
7.
Sergey Monin
8.
Kulik Vadim
9.
Sergey Smirnov